สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ ฝึกอบรม“การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน แก่กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซล ชุมชน และผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีวิทยากรคือ รศ.กำพล ประทีปชัยกูร และ อาจารย์กฤช สมนึก นักวิจัยสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดและน้ำมันปาล์มดิบสู่ชุมชน” จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนมีเทคโนโลยีด้านการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอด และน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมชนิดกรดสูงที่ถูกต้องสามารถนำไปใช้งานได้ ให้ชุมชนสามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เอง หรือจำหน่ายภายในชุมชน เพิ่มรายได้แก่ชุมชน อีกทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ลดก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งการอบรมมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยมีหัวข้อดังนี้

  • ความรู้ทั่วไปของไบโอดีเซล
  • กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
  • วิธีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบ
  • การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของวัตถุดิบ
  • การเตรียมสารเคมี
  • การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทอด ในระดับห้องปฏิบัติการ
  • การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดด้วยชุดผลิตไบโอดีเซลชุมชนขนาด 100 ลิตร
  • การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยชุดผลิตไบโอดีเซลชุมชนขนาด 100 ลิตรชมภาพกิจกรรม