รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 " Thailand Inventors' Day 2017  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ โดยนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล 2 รางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทอุดมศึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ชื่อผลงาน การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ

ผู้ประดิษฐ์ผลงาน ได้แก่ นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ และ นายดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.กฤช สมนึก และ รศ.กำพล ประทีปชัยกูร

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทอุดมศึกษาสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ชื่อผลงาน ระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์มแบบ 3 ขั้นตอนด้วยเครื่องปฎิกรณ์ท่อผสมสถิตขดเกลียว

ผู้ประดิษฐ์ผลงาน ได้แก่ นายณัฐพล สร้อยสุวรรณ

 อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.กฤช สมนึก และ รศ.กำพล ประทีปชัยกูร