บุคลากร

 


รศ.กำพล  ประทีปชัยกูร

ผู้อำนวยการสถานวิจัย


รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล

รองผู้อำนวยการสถานวิจัย


รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์


รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์


ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา


ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร


รศ.ดร.สุภวรรณ  ฏิระวณิชย์กุล


ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร


รศ.ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล


ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต


ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ


รศ.ดร.ยุทธนา  ฏิระวณิชย์กุล


ดร.กฤช  สมนึก


ดร.ภาสกร  เวสสะโกศล


ดร.สมชาย  แซ่อึ้ง