หลักการและเหตุผล: พลังงานเป็นต้นทุนสำคัญในภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทยมีการนำเข้าด้วยมูลค่าที่สูงในแต่ละปี  สถานวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและภาคใต้

 

วิสัยทัศน์: มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมและธุรกิจ

 

พันธกิจ:  เป็นสถานวิจัยที่มีความเข้มแข็งในงานวิจัยด้านพลังงาน

            ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

            หาแหล่งทุนเพื่อการวิจัยจากภายนอก

            สร้างงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และชุมชนภาคใต้

            สร้างเครือข่ายด้านพลังงานทั้งภายในและต่างประเทศ

            สร้างบุคลากรให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

            ผลิตผลงานวิจัยและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้อย่างเป็นระบบ