รายละเอียดรางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560
 2. เครือข่ายวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557
 3. รางวัลเหรียญเงิน ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบไบโอดีเซลต่อเนื่องแบบสองขั้นตอน”
 4. สถานวิจัยเด่น ประจำปี 2556
 5. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2556
 6. รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2557
 7. ผลงานโครงงาน พลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ. 2556
 8. รางวัลผลงานดีเด่น สาขาการประดิษฐ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
 9. ผลงานเรื่อง “ระบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ามันปาล์มดิบชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยท่อผสมร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค”
 10. รางวัลสถานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555
 11. รางวัล Gold Prize จากการประกวด และแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013”
 12. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแบบบรรยายของซุปราคลัสเตอร์ด้านพลังงานในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 2
 13. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
 14. วิทยานิพนธ์ดีเด่น เรื่อง แนวทางการอบแห้งยางแผ่นผึ่งแห้งด้วยพลังงานความร้อนร่วม
 15.  ดร.กฤช สมนึก ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๗