ซิกมาโซลูชั่นส์ จัดสาธิตประกอบการบรรยาย 3 สุดยอด

ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ด้าน FSI

 

       สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน ได้ส่ง ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต เข้าอบรมและได้

สัมผัสกับ 3 สุดยอดซอฟต์แวร์ MSC Nastran, Adams และ XFlow สำหรับการ

วิเคราะห์ทางด้าน Fluid-Structure Interaction

 

       เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย

ซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการงานวิเคราะห์เพื่อการออกแบบและแก้ไขปัญหาทางด้าน

วิศวกรรม จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับ 3 สุดยอด

ซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ทางด้าน Fluid-Structure Interaction (FSI) ซึ่ง FSI

เป็นการควบรวมการคำนวณในด้านกลศาสตร์ของแข็งเข้ากันกับทางด้านพลศาสต

ร์การไหล เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเสียรูปหรือเคลื่อนที่ของแข็งที่มีผลต่อการไห

ของของไหลและในทางกลับกันก็จะทำให้ผู้วิเคราะห์ทราบว่าการไหลสามารถส่งผล

ต่อการเสียรูปของโครงสร้างไปพร้อมๆ กันได้อย่างไร ด้วยการสาธิตวิธีการใช้งาน

และให้ผู้สนใจได้ทดลองปฏิบัติจริงผ่านซอฟต์แวร์ CAE ชั้นนำ อันได้แก่ MSC

Nastran, Adams และ XFlow ที่จะช่วยในการวิเคราะห์เป็นไปอย่างแม่นยำลดขั้นตอน

การทำงานและทำให้เกิดผลสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว